Własność intelektualna jest nową wartością, która pojawiła się wraz z rozwojem przedsiębiorstw. Niejednokrotnie to właśnie ona stanowi najcenniejszy składnik majątkowy przedsiębiorstwa. Co więcej, odpowiednie zarządzanie własnością intelektualną pociąga za sobą wiele korzystnych skutków podatkowych. Warto wiedzieć jak skutecznie chronić i zarządzać wartościami niematerialnymi swojego przedsiębiorstwa.

Własność Przemysłowa

Mówiąc o własności przemysłowej mamy na myśli zbiór praw, które może posiadać osoba fizyczna albo prawna, tj.patent, wzór przemyslowy etc.

Wyróżniamy różne typy Praw Własności Przemysłowej:

– Wzory przemysłowe i wynalazki;
– Cechy charakterystyczne: nazwy i znaki handlowe;
– Patenty i wzory użytkowe;
– Topografie półprzewodników;

Hiszpański Urząd Patentowy i Znaków Towarowych jest organem publicznym odpowiedzialnym za rejestrację koncesji sprawowania różnych form własności przemysłowej. Jednakże aby chronić wynalazek poza obszarem Hiszpanii istnieją różne możliwości między innymi „Patenty Europejskie” które można nabyć w systemie międzynarodowej rejestracji znaków towarowych.

Wnioskodawcy powinni ocenić, która z opcji najlepiej im odpowiada i najlepiej spełnia ich kryteria, biorąc pod uwagę: zasięg geograficzny w którym ma obowiązywać ochrona prawna, język w którym dokonywane są transakcje, koszt i terminy które wiążą się z uzyskaniem patentu. Kancelaria prawna SANCHIS& PARTNERSz przyjemnością podejmie się doradztwa w tej materii.

Własność intelektualna

Własność intelektualna określa prawa osobiste i majątkowe, którymi dysponują twórcy w odniesieniu do ich dzieł intelektualnych.

Wśród praw własności intelektualnej rozróżnia się prawo autorskie i prawo pokrewne. Adresatem tego prawa jest osoba fizyczna, która wytworzyła dzieło literackie, artystyczne bądź naukowe.

Prawa autorskie są niezbywalne. Podmiotami praw własności intelektualnej (lub praw pochodnych) są między innymi wykonawcy, producenci fonogramów, producenci nagrań audiowizualnych oraz organizacje nadawcze.

Rejestr Własności Intelektualnej jest spisem administracyjnym autorów i ich tytułów prawnych wraz z danymi pozostałych osób posiadających prawa własności intelektualnej, które dzięki niemu są chronione.

Rejestr jest dobrowolny, jednakże jeśli nie dokonano wpisu do rejestru nie stanowi to ograniczenia aby nabyć prawo własności intelektualnej. Brak wpisu nie jest również przeszkodą aby chronić to prawo z tytułu ochrony prawa własności intelektualnej.

Prawo Konkurencji

Znaczenie prawa konkurencji lub prawa ochrony konkurencji w działalności handlowej w obecnych czasach nie podlega wątpliwości. Kancelarii prawnej SANCHIS& PARTNERS nie są obce zagadnienia prawne prawa konkurencji, z którymi na co dzień borykają się jej klienci. Oferujemy usługi i kompleksowe doradztwo w tej dziedzinie. Nasza Firma dysponuje kadrą profesjonalistów w tej dziedzinie prawa. Doradzimy przy:

  • Sporządzanie umów o współpracy handlowej, tj. umowy franczyzowe, umowy agencyjne oraz dystrybucyjne;
  • Sporządzanie umów licencyjnych oraz innych kontraktów zawieranych na gruncie prawa własności przemysłowej np: umowy w zakresie transferu technologii;
  • Sporządzanie umów o współpracy, umów o fuzji, umów o przejęcie czy joint venture;
  • Analiza jakichkolwiek porozumień ograniczających konkurencję takich jak porozumienia cenowe, kartele oraz dystrybucja, tying agreements.