201505.29
Off
0

O „procuradorze” słów kilka…

by

Dla nas Polaków instytucja procuradora w postępowaniach sądowych jest całkowicia nieznana. W Hiszpanii natomiast bez jego udziału nie może się odbyć żadne postępowanie sądowe- jest niezbędny dla większości toczących się procesów sądowych.

Zgodnie z definicją, procurador jest gwarantem bezpieczeństwa jednostki biorącej udział w postępowaniu sądowym. Do jego obowiązków należą:

– zapewnienie przejrzystości całego procesu sądowego, poprzez spełnianie oraz wypełnianie wszelkich decyzji i wymagań postawionych przez sąd.

– gwarancja, iż postępowanie odbywa się według norm prawnych, a także iż jest ono zgodne ze stosowaniem zasad proceduralnych.

-zwolnienie poszczególnych osób biorących udział w sprawie z wielu wymogów, procedur i czynności przeprowadzanych w postępowaniu sądowym, za które własnie odpowiada procurador.

Funkcje Pełnomocnika Procesowego (procuradora)

Osoba procuradora nawiązuje do rzymskiej tradycji sądowej, gdzie osoba ta wówczas sprawowała rolę przedstawiciela. Z czasem jego rola ewoluowała i obecnie sprowadza się do sprawowania reprezentacji strony przed sądem na wszelkich etapach postępowania. Do jego funkcji zaliczamy:

  • Uczestnictwo w procesie oraz gotowość do wszelkich działań i bieżącego udzielanie informacji swojemu klientowi oraz jego adwokatowi.
  • Odpowiedzialność procesowa w jakichkolwiek postępowaniach. Odbieranie i sygnowanie dokumentów na miejscu (wezwania lub zawiadomienia sądowe). Asysta przy wszelkich obowiązkach i niezbędnych działaniach prawnych w sporze sądowym- reprezentacja klienta zgodnie z jego wolą i na jego korzyść.
  • Przekazywanie adwokatowi wszystkich dokumentów i instrukcji dotyczących sprawy, którymi dysponuje.
  • Uiszczanie opłat sądowych i udostępnienie numeru konta w przypadku ewentualnych kwot zasądzonych na poczet jego klienta.

Funkcje powierzone pełnomocnikowi procesowemu mają na celu ułatwienie procesu sądowego stronom postępowania, uniknięcie nadmiernych opóźnienień lub błędów prawnych oraz oszustw jak i stosowanie maksymalnej ochrony prawnej i proceduralnej, które są nieodzowne w czynnościach procesowych wymiaru sprawiedliwości.

Typy reprezentacji

System prawny Hiszpanii określa kiedy zachodzi obowiązek reprezentacji w osobie pełnomocnika procesowego jak i kiedy nie, w zależności od procedury sądowej jaka jest uruchamiana. Co do zasady- pełnomocnik procesowy niezbędny jest w większości postępowań, poza przypadkiem nakazu zapłaty drobnych roszczeń. Tutaj jego obecność nie jest wymagana.

Formy reprezentacji na gruncie prawnym to reprezentacja prawna, reprezentacja dobrowolna oraz reprezentacja procesowa. W każdym przypadku reprezentacja musi być umocowana notarialnie lub wyrażona przez klienta przed rozpoczęciem postępowania przed organami administracji sądu.

Kto może zostać pełnomocnikiem procesowym?

Prawo wymaga aby pełnomocnicy procesowi spełniali następujące wymagania:

  • Tytuł Licencjata Prawa (Licenciado en Derecho)
  • Uzyskanie tytułu Pełnomocnika Procesowego wydanego przez Ministerstwo Sprawiedliwości Hiszpanii
  • Zrzeszenie się w stowarzyszeniu w miejscu w którym procurador chce wykonywać obowiązki zawodowe. Zawód pełnomocnika procesowego jest ograniczony terytorialnie przez szkoły zawodowe, chyba że pełnomocnik procesowy działa w imieniu administracji publicznej.
  • Uiszczenie przewidzianej w statucie Colegio de Procuradores opłaty wstępnej.
  • Złożenie uroczystego ślubowania przed właściwym Kolegium. Przyrzeczenie to zobowiązuje to przestrzegania praw, które stanowi konstytucja jako ustawa zasadnicza jak i praw zawartych w pozostałych ustawach.
  • W sprawie powołania pełnomocnika procesowego w procesie, pozwany zawsze ocenia najpierw jakie prawa najbardziej chce chronić i pod tym kątem dobiera odpowiedniego reprezentanta procesowego. Strona postępowania sama dokonuje wyboru, tak aby prawa proceduralne były przestrzegane podczas całej procedury sądowej.

Zródła:

http://lema.rae.es/drae/?val=procurador

http://www.elblogsalmon.com/conceptos-de-economia/que-es-un-procurador-de-los-tribunales

http://www.procuradoreslugo.org/documentos.asp?m=28

Autor: B.I.  Szlezak